Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia zo slovenského jazyka SJLc
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Práca s počítačom
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PRV
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet prírody SVP
Technická výchova
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.03.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

Fotogaléria