Navigácia

Nedeľa 1. 5. 2016

Kontakt

 • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
  Gemerská 1, 049 11 Plešivec
 • +421 0587921381

OZNAM

Prešibaný kocúr v čižmách

Dna 26.4.2016  sa žiaci 1. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia "Prešibaný kocúr v čižmách" v podaní divadla ACTORES.

 

Vybíjaná 22.04.2016

Dňa 22.04.2016 sa žiačky zúčastnili na okresom kole vo vybíjanej žiačok, kde obhájili minuloročné prvenstvo a postúpili na krajské kolo do Košíc, ktoré sa uskutoční 6.5.2016.

Deň so Zelenou školou

Dňa 22.4.2016 sa uskutočnil ďalší projektový deň pod názvom Deň so Zelenou školou s témami ODPAD, VODA, DOPRAVA A OVZUDSIE, ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY. V rámci tohto dňa sme si pripomenuli aj Deň Zeme.

 

Fotografie zo zápisu nájdete v záložke fotoalbum.

Beseda s poľovníkom

Žiaci 1.- 4.ročníka navštevujúci ŠKD sa stretli 12.apríla s poľovníkom  pánom  Gregom z Poľovného združenia nášho regiónu. V prírodovede sa už niečo o zvieratách naučili, ale taká beseda so skutočným poľovníkom je riadny zážitok z vyučovania. Dozvedeli sa veľa nového nielen z oblasti poľovných aktivít ale i starostlivosti o les a zvieratká v ňom.

Zelená škola 2016

Problematika ochrany životného prostredia sa v súčasnosti dostáva do popredia, a s tým je úzko spätá separácia odpadu napr. starého papiera, hliníka, plastov, ktorý v mnohých domácnostiach, školách a podnikoch zaťažuje priestory a následne vyhodením do zmiešaného odpadu aj životné prostredie.

Na našej škole sa konala súťaž, ktorá sa týka danej problematiky.  Každá trieda mala  zhotoviť nástenku na tému odpady. Tri víťazné triedy získali sladké odmeny.

BIODIVERZITA

Žiaci prvého a druhého stupňa sa zapojili do enviromentálnej súťaže "Keď vďaka biodiverzite moje mesto ožije!". Po pútavej prednáške o prírode, ktorú so žiakmi robili pracovníčky CHKO v Brzotíne. každa trieda vypracovala projekt a náučný text o vybranom živočíchovi. Každý žiak dostal pracovný zošit o biodiverzite.

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka ZŠ

  T9-2016

Termín: 6.apríl 2016 (streda) 

Testované predmetymatematika

                                 slovenský jazyk a literatúra

Informácie o testovaní: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

 

Matematická súťaž 25.2.2016

Dňa 25.2.2016 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž. Každý úspešný riešiteľ bol odmenený sladkou odmenou :-). Fotky nájdete v záložke fotoalbum. 

Milí rodičia a priatelia školy,

 

pomôžte Vašim deťom pri modernizácii a skvalitnení  vzdelávania. Aj v tomto roku môžete poukázať našej základnej škole svoje 2% zo zaplatenej dane, ktoré nám pomôžu zatraktívniť vyučovací proces.
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u triednych učiteľoch.

Vyplnené, spolu s potvrdením o zaplatení dane, môžete odovzdať na daňovom úrade do 30.4.2016, alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa do 28.4.2016.

Ď A K U J E M E  

 

Karneval 2016

Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní  aj v  našej škole. Deti sa naň tešia celé týždne a úporne rozmýšľajú, akú masku si tento rok zvolia. Karneval pripravil  kolektív pedagógov prvého stupňa ako spoločnú zábavu detí s rodičmi. Všetci si dali na výbere masky naozaj záležať – boli naozaj  rozmanité a originálne.  Z karnevalu sme všetci odchádzali spokojní a plní zážitkov.  A že sme sa skutočne vynikajúco bavili, môžete vidieť i na fotkách na web stránke našej školy.

Lyžiarsky výcvik

Základný lyžiarsky výcvik pre žiakov našej školy sa uskutočnil v rekreačnom stredisku Telgárt. Celý lyžiarsky kurz sa nacvičoval v uvoľnenej a priateľskej atmosfére v intenciách známeho hesla „škola hrou“.

Bábkové divadlo Čerti a Kačena

Dňa 8. februára 2016 sa na našej škole konalo bábkove divalo v podaní Mgr. Ladislava Milka. Bol to  humorný i poučný príbeh o nebojácnej Kači, múdrom pastierovi a oklamanom čertovi. Bábková rozprávka Čert a Kača oboznámila žiakov  s marionetovým divadlom a predstavila silu a čaro plošných bábok.

Biodiverzita okolo nás

Triedy 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A sa v tomto školskom roku zapojili do súťaže „Keď vďaka BIODIVERZITE moje mesto ožije“, ktorú organizuje spoločnosť VEOLIA ENERGIA. V rámci tohto projektu sa v dňoch 13.a 14.1.2016 uskutočnili aktivity, ktoré viedla MVDr. Andrea Balážová zo správy NP Slovenský kras z Brzotína. Žiaci si vypočuli prednášku na tému „BIODIVERZITA“, hrali sa hry, spoločne vypracovali pracovný list, riešili rôzne úlohy. V závere im MVDr. Balážová pomohla vybrať živočíšny druh na ktorý sa jednotlivé triedy zamerajú v súťaži. Pre víťaznú triedu zorganizuje firma v mesiaci jún 2016 atraktívny celodenný výlet.

 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 21.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Po napísaní testu boli žiaci ústne preskúšaní komisiou, ktorú tvorili Mgr. Mjachká a Mgr. Pástorová. Na základe obrázku vytvorili príbeh a voľne rozprávali o rozličných témach.

V kategórii A1 (žiaci 5.,6. a 7.roč.) zvíťazili

 1. Samuel Kováč (7.A)
 2. Vanesa Blatníková (7.A)
   

V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. roč.) zvíťazili

 1. Andrea Brenkusová (9.A)
 2. Jozef Mikuš (9.A)
 3. Erik Voda (8.A)
   

Školské kolo olympiády v nemeckom  jazyku

Na našej škole sa uskutočnilo aj školské kolo olympiády v nemeckom  jazyku. Po napísaní testu boli žiaci ústne preskúšaní komisiou, ktorú tvorili Mgr. Korintušová a Mgr. Koreňová. Na základe vyžrebovanej témy žiaci vytvorili príbeh a voľne rozprávali.

V kategórii A1 (žiaci 6. a 7.roč.) zvíťazili

 1. Monika Mikušová (7.A)
 2. Simonka Skokanová a Nikolas Polyák (7.A)
 3. Bianka Švarcová (7.A)
   

V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. roč.) zvíťazili

 1. Jozef Mikuš (9.A)
 2. Simonka Lörinczová Gabriela Vargová( 8.A)
 3. Helenka Csuporiová (9.B)
   

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Gemerská 1 v Plešivci, v súlade s § 150, ods.5 zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje žiakom riaditeľské voľno na deň 8.1.2016. Vyučovanie po vianočných prázdninách podľa rozvrhu hodín začne v pondelok dňa 11.1.2016.

 

 

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2016 Vám praje
kolektív žiakov a zamestnancov ZŠ Gemerská 1 v Plešivci.

 

 

 

Vianočná estráda 2015

Očakávanie Vianoc sa na našej škole sa už tradične spája s vianočným vystúpením pre rodičov. V dvojhodinovom pásme žiaci našej školy pobavili divákov  veselými scénkami, príjemným spevom, koledami a oku lahodiacimi pohybmi malých tanečníkov. Jednotlivé body programu vytvárali kompaktný celok zameraný na odovzdávanie si posolstva Vianoc, so želaním prežiť šťastné a pokojné sviatky.
Fotografie nájdete v záložke fotoalbum.

 

Vianočný kultúrny program 2015

Srdečne  Vás pozývame na Vianočnú estrádu, ktorá sa uskutoční 17.12.201514:30hod. v miestnom kultúrnom dome.

Mikuláš 4.12.2015

Dňa 4.12. navštívil našu školu Mikuláš so svojim pomocníkmi. Veríme, že sa Mikulášovi na našej škole páčilo a o rok príde zas.

Vesmír očami detí - putovná výstavka

Vesmír očami detí putovná výstavka na našej škole trvala do 7.12.2015. Fotografie z výstavky nájdete v záložke  fotoalbum

Deň otvorených dverí 1.12.2015

V utorok 1. decembra 2015  sa na našej škole uskutočnil  Deň otvorených dverí.

Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.

Plavecký výcvikový kurz 2015

Tak, ako v minulom roku, i tento rok žiaci absolvovali plavecký výcvik s nadšením a radosťou. Tréneri chválili ich snahu a konečný výsledok bol zrejmý v posledný deň plaveckého kurzu, keď sme videli, že voda nie je pre nich strašiakom, ale užívajú si ju plnými dúškami. 

Projektový deň: Ochrana života a zdravia 20.11.2015

Dňa 20.11.2015 sa pre našich žiakov konal projektový deň - Ochrana života a zdravia, ktorý sa zameriava na výchovu k bezpečnému správaniu. Na jednotlivých stanovištiach bola teoretická časť venovaná zdravotnej príprave, ochrane prírody, zdravia  a riešeniu mimoriadnych udalostí civilnej ochrany. Teoretické znalosti z daných okruhov si žiaci mohli vyskúšať aj prakticky  na stanovištiach, kde pôsobili  študentky a študenti Strednej zdravotníckej školy z Rožňavy, tam bola realizovaná praktická časť Ochrany života a zdravia. Žiaci rozdelení do družstiev navštevovali rôzne stanovištia, na ktorých preukázali svoje schopnosti orientovať sa v teréne, poskytnúť prvú pomoc zranenému a iné. Každé družstvo dostalo na začiatku plán trasy s vyznačením jednotlivých stanovíšť.

Testovanie piatakov T5 -2015

 

Termín: 25.november  2015 (streda)

 

Testované predmety: matematika

                                     slovenský jazyk a literatúra

Testovania T5 – 2015 sa na našej škole  nezúčastnia žiaci so ZZ vzdelávaných formou školskej integrácie podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

Informácie o testovaní:

http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5 

 

Hodiny anglického jazyka 28.10.2015

Dňa 28. 10. 2015 zavítal na našu školu anglický lektor Mark z mesta Plymouth.

Zábavným a hravým spôsobom odučil 3 vyučovacie hodiny anglického jazyka 

Na našich žiakoch ocenil aktivitu, odvahu a chuť pýtať sa na všetko, čo ich zaujíma.

Cyklistická súťaž 23.10.2015

Dňa 23. oktôbra 2015 sa žiaci prvého stupňa našej školy zúčastnili dopravnej súťaže
„Na bicykli bezpečne 2015“. 
Jazda zručnosti v simulovanej cestnej premávke dala zabrať všetkým súťažiacim. Fotky z tejto vydarenej akcie nájdete  v záložke fotoalbum.

 

Svetový deň výživy 16.10.2015

Dňa 16. októbra žiaci zo Zelenej školy opäť pripravili ochutnávku nátierok, ovocia a zeleniny pre všetkých žiakov našej školy v rámci Svetového dňa výživy. Akcia mala veľký úspech aj na prvom, aj  na druhom stupni našej školy. V tento deň sa naša škola premenila na reštauráciu zdravých jedál. Cez prvú hodinu boli všetci žiaci netrpezliví, lebo sa už dobroty pripravovali. Celé vyučovanie sa nieslo týmto dňom. Takýmito dňami sa snažíme žiakom pripomínať, že zdravie je pre každého človeka  to najdôležitejšie.

Rovesnícke vzdelávanie 7.10.2015

Dňa 7.10.2015 sa na našej škole uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie, ktoré pripravili žiaci 2. stupňa pre žiakov 1. stupňa a detičky z  MŠ. Fotky z tejto vydarenej akcie nájdete v záložke Fotoalbum.

Plody jesene

Začiatok jesene tohto roku zavítal aj k nám do školských priestorov. Žiaci druhého stupňa v rámci predmetu SVET PRÁCE vytvorili výstavku s názvom Plody jesene. Na výstavku prispeli plodmi zo svojich záhrad všetci žiaci našej školy.

Európsky deň jazykov

26. september je deň venovaný oslave európskych jazykov. Jeho cieľom je oslava jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií.  30. septembra sme zorganizovali na 2. stupni 6 stanovíšť. Na každom stanovišti bol pre žiakov pripravený zaujímavý program. Pestrosť tohto programu priniesla všetkým účastníkom veľa zábavy, ale aj poučenia Naučili sme sa, že každý jazyk je jedinečný svojou rozmanitosťou a každá krajina sa môže popýšiť svojou bohatou kultúrou. Fotky z akcie nájdete v založke fotoalbum.

Milí žiaci, vážení rodičia!

Riaditeľstvo ZŠ Plešivec Vám oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční 2. septembra 2015 zo začiatkom o 8:00hod na školskom dvore.

Tešíme sa na Vás.

Letové ukážky dravcov - Enviromentálna výchova 18.6.2015

18. júna sa žiaci našej školy zúčastnili na zaujímavej akcii pod názvom Letové ukážky dravcov, ktorá sa konala na futbalovom ihrisku. Žiaci si drave vtáky mohli obzrieť zblízka, nafotiť či obdivovať let dravých vtákov  na umelú návnadu. Dokonca si ich mohli privolať na ruku. Žiaci sa vďaka tejto akcii zoznámili nielen s prácou ľudí, pre ktorých sa povolanie stalo poslaním, ale získali tiež množstvo nových informácií zo života dravých vtákov.

Akciu sa podarilo uskutočniť vďaka  podpore ZRPŠ.

Deň športu 4.6.2015

Dňa 4.6.2015 sa na našej škole uskutočnilo športové dopoludnie,
Súťažilo sa v mnohých športových disciplínach, medzi ktorými bol tradične futbal, vybíjaná,.. 
 

V záložke Fotoalbum nájdete fotky o tom, ako sme sa zabávali.....

 

Deň matiek 14.05.2015

14. mája sme oslavovali deň matiek v našej  škole. Naše detičky potešili svoje mamičky spevom, básňami a peknými tančekmi, ktoré s nimi pripravili pani učiteľky. Program sa všetkým veľmi páčil, o čom svedčil potlesk od mamičiek, babičiek a ostatných hostí. Každá mamička dostala na záver programu diplom od svojho dieťaťa. Bolo to naozaj pekné a dojímavé popoludnie. 

Dopravná výchova 30.04.2015

Dňa 30.04.2015 sa na našej škole uskutočnil projektový deň zameraný na výchovu k bezpečnosti v cestnej premávke, Cielom tohto dňa bolo osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, ....

Fotografie z tohto dňa nájdete v záložke Fotoalbum :-)

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Gemerská 1 v Plešivci, v súlade s § 150, ods.5 zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) poskytuje žiakom riaditeľské voľno na deň 7.05.2015 z dôvodu uskutočnenia exkurzno-poznávacieho zájazdu pedagogických zamestnancov. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 11.05.2015.

 

Školská SUPER-STAR

Dňa 23,04.2015 sa na našej škole uskutočnila súťaž v speve ľudových piesní pod názvom
Školská

SUPER-STAR. 

Do súťaže boli zapojení žiaci 1. aj 2. stupňa.
Cieľom tejto súťaže bolo upovedomiť žiakov na multikultúrnu výchovu a to práve prostrednctvom hudby, kde žiaci mali možnosť výberu pesničiek slovenských, maďarských, rómskych.

Fotky z akcie najdete v záložke Fotogaléria.

Coca Cola CUP 16.04.2015

Dňa 16.04.2015 sa žiaci 9. ročníka našej  školy zúčastnili krajského  kola  Coca Cola CUP v Spiskej novej Vsi vo  futbale. 

Testovanie žiakov 9. ročníka - 2015

 

Základné informácie o testovaní žiakov 9. ročnka, ktoré sa uskutoční 15.04.2015 nájdete tu: T9_2015.pdf

 

 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

24. marca 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Súťaž sa stretla  s veľkým záujmom. Recitovalo 30 žiakov  od 1. až po 9. ročník v 2 kategóriách.

V 1. kategórii v prednese poézie zvíťazil Róbert Derján, v prednese prózy Karmen Kocsárdyová.

V 2. kategórii 1. miesto v prednese poézie získal Samuel Kováč a v prednese prózy Monika Mikušová.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za umelecký zážitok, postupujúcim držíme palce!

Milí rodičia a priatelia školy,

pomôžte Vašim deťom pri modernizácii a skvalitnení  vzdelávania. Aj v tomto roku môžete poukázať našej základnej škole svoje 2% zo zaplatenej dane, ktoré nám pomôžu zatraktívniť vyučovací proces.
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u triednych učiteľoch.

Vyplnené, spolu s potvrdením o zaplatení dane ,môžete odovzdať na daňovom úrade, alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa do 30.4.2015.

Ď A K U J E M E  

Tlačivá:

 

Prvá pomoc 19.03.2015

Dňa 19.03.2015 sa na našej škole uskutočnila beseda na tému "Prvá pomoc".
Do besedy boli zapojení žiaci 1.stupňa, pričom sme použili metódu demonštrácie, pri ktorej mali žiaci možnosť vidieť aj použiť rôzne zdravotnícke potreby (ochranné rúško, tlakomer, glukomer, teplomer...). Hlavným cieľom bolo upovedomiť žiakov ako sa zachovať pri rôznych životných situáciách, aké telefónne čísla majú používať a na koho sa obrátiť. Na besedu bola pozvaná zamestnankyňa PL Plešivec Mgr. Jana Bardunová.

Matematická súťaž 19.03.2015

Dňa 19.03.2015 sa na našej škole uskutočnila veľká matematická súťaž pre všetky bystré hlavy z radov našej základnej školy.

Základný lyžiarsky výcvik

Základný lyžiarsky výcvik pre žiakov našej školy sa uskutočnil v rekreačnom stredisku Július - Nižná Slaná. Celý lyžiarsky kurz sa nacvičoval v uvoľnenej a priateľskej atmosfére v intenciách známeho hesla „škola hrou“.

Výchovný koncert - Fontána pre Zuzanu

Dnes sa školou ozýval spev, smiech a hudba. V respíriu školy sa konal výchovný koncert s názvom Fontána pre Zuzanu. Skvelo sme sa zabavili a zaspievali si.

Valentínske srdiečka 14.02.2015

Pred príchodom Valentína žiaci našej školy absolvovali malé tvorivé dielne, kde vytvorili krásne pestrofarebné srdiečka z rôznych materiálov.

Karneval 2015

Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní  aj v  našej škole. Deti sa naň tešia celé týždne a úporne rozmýšľajú, akú masku si tento rok zvolia. Karneval pripravil  kolektív pedagógov prvého stupňa ako spoločnú zábavu detí s rodičmi. Všetci si dali na výbere masky naozaj záležať – boli naozaj  rozmanité a originálne.  Z karnevalu sme všetci odchádzali spokojní a plní zážitkov.  A že sme sa skutočne vynikajúco bavili, môžete vidieť i na fotkách na web stránke našej školy.

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2015/2016

Riaditeľstvo ZŠ Vás srdečne pozýva na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa bude konať 10.02.2015 o 10:00 hod. v budove školy.

Prineste si so sebou:

 • Občiansky preukaz rodiča
 • Rodný list dieťaťa

Fotografie zo zápisu do 1. ročníka nájdete v záložke Fotoalbum....

Vianočný koncert 19.12.2014

Dňa 19.12.2014 sa na našej škole uskutočnil vianočný koncert s cieľom posilniť povedomie žiakov o zvykoch a tradíciách najkrajších sviatkov roka. Nakoľko cieľová skupina bola práve skupina žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z 2 stupňa. Do besedy o zvykoch a tradíciách Vianoc sme zapojili aj špecifiká rómskej kultúry (tanec, spev, hudba). Celá akcia bola ukončená tradičnou rómskou hudbou a tancom, kde sa zapojili všetci žiaci našej školy.

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Gemerská 1 v Plešivci, v súlade s § 150, ods.5 zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) poskytuje žiakom riaditeľské voľno na dni 8.1.20159.1.2015 z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 12.1.2015.

 

Vianočný kultúrny program 2014

Vianoce sú časom pokoja a vzájomného porozumenia. Nie sú len o kvalite a kvantite hmotných darov, čo nám ukázali aj žiaci, ktorí si pripravili pre svojich rodičov, starých rodičov a známych v podobe scénok, básničiek, vinšov, kolied či tancov krásne darčeky. Toto milé podujatie sa konalo 18.12 2014 o 14:30 hod. Bol to krásny program v podaní našich detí. V dvojhodinovom pásme žiaci našej školy pobavili divákov  veselými scénkami, príjemným spevom, koledami a oku lahodiacimi pohybmi malých tanečníkov. Jednotlivé body programu vytvárali kompaktný celok zameraný na odovzdávanie si posolstva Vianoc, so želaním prežiť šťastné a pokojné sviatky. 

Vianočné čítanie 12.12.2014

Dúšky voňavého čaju a kvalitnej literatúry si dňa 12.12.2014 vychutnali na hodine slovenského jazyka žiaci 9.A triedy. Počas Vianočného čítania čítali svojim spolužiakom ukážky zo svojich obľúbených kníh.
Vianočná atmosféra vyvrcholí dňa 18.12.2014 na vianočnej estráde, na ktorú všetkých srdečne pozývame.

Vianočný aerobik 9.12.2014

Dňa 9.12.2014 sa realizovalo v školskej telocvični spoločné cvičenie rodičov a žiakov školy pod názvom "Vianočný aerobik". Tancovalo sa pri výbornej hudbe. Účastníci odchádzali domov plní dojmov a dobrého pocitu.

Aranžovanie vianočných ikebán - 9.12.2014

Blížia sa najkrajšie  sviatky roka – Vianoce. Aj naša škola si pripomína tento čarovný čas rôznymi aktivitami. Už od 1. adventného týždňa skrášľujeme budovu školy vianočnou výzdobou vytvorenú žiakmi. K vianočnej výzdobe a dekorácii neodmysliteľne patria aj vianočné ikebany. Môžu sa nimi pochváliť aj žiaci našej školy, ktorí si ich vlastnoručne zhotovili. Pri ich výrobe využili nahromadený prírodný materiál, rôzne ozdoby a hlavne fantáziu, iniciatívu a tvorivosť. Vianočné ikebany momentálne zdobia interiér školy.

Mikuláš 5.12.2014

Piateho decembra navštívil našu školu Mikuláš so svojimi pomocníkmi - čertom a anjelom. Mikuláša privítali žiaci našej školy. Rozžiarené očká žiakov a pekné básničky presvedčili Mikuláša o tom, že sa na neho veľmi tešili. Mikuláš žiakov za snahu odmenil sladkosťami. Veríme, že sa Mikulášovi na našej škole páčilo a o rok príde zas. Fotky nájdete v záložke fotoalbum.
 

Deň otvorených dverí

V utorok 2. decembra 2014  sa na našej škole uskutočnil  Deň otvorených dverí. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.
 

 

Projektový deň "Financie a my" 21.11.2014

Podľa Wikipédie sa pojmom finančná gramotnosť rozumie súbor znalostí a zručností, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Ak sa má človek dobre orientovať v tomto svete,musí obsiahnuť široký záber vedomostí a zručností priamo aj nepriamo naviazaných na financie.Aj napriek tomu,že žiaci našej školy sú s finančným svetom zoznamovaní priebežne v rôznych vyučovacích predmetoch, rozhodli sme sa zrealizovať projekt s názvom "Financie a my". Počas projektového dňa sa žiaci  postupne zoznámili s vývojom platidiel, zákonitosťami trhového sveta, s pojmami ponuka, dopyt a cena, prezreli si bankovky a ukázali si, ako sa chráni proti falšovaniu. Časť projektového dňa bola  venovaná súčasnosti, deti si vyskúšali formou hry hospodárenie s peniazmi, kde zastávali role „dospelákov“, ktorí musia chodiť do práce, nakupovať, atď. Tento deň v sebe skrýval nielen veľký diel nových poznatkov, ale hlavne veľký diel zábavy. 

Týždeň boja proti drogám 18.-20.11.2014

Týždeň boja proti drogám 18.-20.11.2014. Aj naša škola sa v rámci Projektu Primárnej prevencie drogových závislostí zapojila do toho projektu . Projekt bol realizovaný  formou športových dní, ktoré sa uskutočnili pre žiakov 1. – 4. ročníka a pre žiakov 5. – 9. ročníka. Bojovať proti drogám nie je zbytočná činnosť. Ak by sme sa tejto problematike nevenovali, počet neštastí, ktoré spôsobili drogy priamo, alebo nepriamo by bol oveľa väčší. Každý mladý človek si musí uvedomiť, že drogy nie sú prostriedkom na vyriešenie problémov a preto sa musia naučiť im čeliť. Mladí ľudia sa musia naučiť žiť vo svete drog tak, aby nepodľahli ich tlaku a aby sa naučili samostatnému protidrogovému správaniu. Naša škola sa preto zapojila v týždni boja proti dorgám tým, že sme si uskutočnili športové popoludnia, kde proti drogám bojujeme športom. Cieľom je pozitívne ovplyvniť telesný vývoj a zvýšiť úroveň základných pohybových schopností, individuálnej výkonnosti, telesnej zdatnosti, a tým upevniť fyzické a duševné zdravie žiakov, vzbudiť a upevniť záujem, citový vzťah k telesnej výchove, efektívne participovať na výchove k humanizmu, tolerantnosti, znášanlivosti, estetickému cíteniu, k zodpovednosti za konanie vo vzťahu k spolužiakom. Naši najmladší súťažili v pohybových aktivitách. Cieľom bolo vytvoriť spolupatričnosť, uplatnenie osvojených zručností, priniesť pohodu, radosť z pohybu.

Starší žiaci súťažili v športových hrách. Chlapci si zahrali futbal, florbal a dievčatá si zahrali vybíjanú, zacvičili aerobik.

Rovesnícke vzdelávanie

Dňa 7.11.2014 sme už po druhý krát na našej škole zrealizovali zaujímavé rovesnícke vzdelávanie pre deti z MŠ a našich prváčikov za pomoci nášho náučného chodníka.  Témou rovesníckeho vzdelávania bola príroda okolo nás. Žiaci, ktorí sú v kolégiu zelenej školy si pripravili pre škôlkarov a prváčikov rôzne aktivity, ktoré boli zamerané na triedenie odpadu, spoznávanie rastlín  a živočíchov. Bolo to zábavné učenie a veríme, že aj pre žiakov iná vyučovacia hodina, z ktorej si odniesli vedomosti o odpade.  Zážitok z takého to učenia mali nielen  žiaci  prvého  ročníka, ale aj žiaci z kolégia zelenej školy. Všetci žiaci zvládli 7 stanovíšť  a za správne vyriešené úlohy dostali rôzne pečiatky. Domov odchádzali s presvedčením, že aj oni môžu aktívne  chrániť životné prostredie. 

Vlakom do múzeí galérií

Dňa 22.10.2014 navštívilo 31 žiakov 5.B a 6.A Technické múzeum 
v Košiciach v rámci projektu Vlakom do múzeí a galérií, kde si prezreli expozíciu pod názvom Sieň elektrických výbojov.

Zdravá výživa

Dňa 17. októbra žiaci zo Zelenej školy pripravili ochutnávku nátierok, ovocia a zeleniny pre všetkých žiakov našej školy v rámci Svetového dňa výživy. Akcia mala veľký úspech aj na prvom, aj  na druhom stupni našej školy. V tento deň sa naša škola premenila na reštauráciu zdravých jedál. Cez prvú hodinu boli všetci žiaci netrpezliví, lebo sa už dobroty pripravovali. Celé vyučovanie sa nieslo týmto dňom. Takýmito dňami sa snažíme žiakom pripomínať, že zdravie je pre každého človeka  to najdôležitejšie.

Letecké múzeum v Košiciach

Dňa 14.októbra sa žiaci 9. ročníkov zúčastnili s p.zástupkyňou Krokavaiovou a s p.uč.Chanasovou programu Vlakom do múzeí a galérií-jeseň 2014. Jednodňový výlet do Múzea letectva v Košiciach (tam a späť) bol spojený so skvelou ponukou zlacnenia dopravy.

Zelená škola

Dňa 9. októbra 2014 sa v Bratislavskom mestskom divadle P.O.Hviezdoslava uskutočnila Slávnostná certifikácia programu Zelená škola, ktorej sa zúčastnili p.uč. Chanasová, p.uč. Gyömbérová, žiaci Dominik Leskoviansky, Karin Kirschnerová a žiaci deviateho ročníka. Hlavným cielom tochto podujatia bolo prevzatie certifikátu valajky Zelenej školy, ktorú sme získali za usilovnú prácu počas dvoch školských rokov.

Jeseň na našej škole

Začiatkom októbra vytvorili žiaci druhého stupňa v rámci predmetu SVET PRÁCE výstavku s názvom Plody jesene. Na výstavku prispeli plodmi zo svojich záhrad všetci žiaci našej školy.

Detská dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2014“

Dňa 8. oktôbra 2014 sa žiaci prvého stupňa našej školy zúčastnili dopravnej súťaže
„Na bicykli bezpečne 2014“. 
Jazda zručnosti v simulovanej cestnej premávke dala zabrať všetkým súťažiacim.
Svoju zručnosť museli dokázať hlavne v praktickej časti, kde na nich čakali nástrahy v podobe jazdy na bicykli cez rôzne umelo vytvorené prekážky. Samozrejme, za každú nesplnenú úlohu či zhodenú prekážku inkasovali trestné body. Každý súťažiaci bol odmenený sladkou odmenou. 
Veríme, že dopravná výchova prispieva k znižovaniu nehodovosti detí a pomáha im osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách. 

Divadlo ACTORES

Dňa 8.10.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia "Ako Ondro peklo prekabátil" v podaní divadla ACTORES. Rozprávka na ľudovú nôtu, okorenená vtipom, humorom a pesničkami.Dobro jednoznačne víťazí nad zlom, nebo nad peklom, láska nad peniazmi a nadôvažok príbeh rozpráva o tom, že komu sa nelení, tomu sa zelení či bez práce nie sú koláče. Divadelné predstavenie očarilo žiakov prvého aj druhého stupňa. Pobavili ich aj vtipné dialôgy lucifera aj čertice. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
  Gemerská 1, 049 11 Plešivec
 • +421 0587921381

Fotogaléria