Navigácia

Sobota 22. 11. 2014

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

OZNAM

Týždeň boja proti drogám 18.-20.11.2014

Týždeň boja proti drogám 18.-20.11.2014. Aj naša škola sa v rámci Projektu Primárnej prevencie drogových závislostí zapojila do toho projektu . Projekt bol realizovaný  formou športových dní, ktoré sa uskutočnili pre žiakov 1. – 4. ročníka a pre žiakov 5. – 9. ročníka. Bojovať proti drogám nie je zbytočná činnosť. Ak by sme sa tejto problematike nevenovali, počet neštastí, ktoré spôsobili drogy priamo, alebo nepriamo by bol oveľa väčší. Každý mladý človek si musí uvedomiť, že drogy nie sú prostriedkom na vyriešenie problémov a preto sa musia naučiť im čeliť. Mladí ľudia sa musia naučiť žiť vo svete drog tak, aby nepodľahli ich tlaku a aby sa naučili samostatnému protidrogovému správaniu. Naša škola sa preto zapojila v týždni boja proti dorgám tým, že sme si uskutočnili športové popoludnia, kde proti drogám bojujeme športom. Cieľom je pozitívne ovplyvniť telesný vývoj a zvýšiť úroveň základných pohybových schopností, individuálnej výkonnosti, telesnej zdatnosti, a tým upevniť fyzické a duševné zdravie žiakov, vzbudiť a upevniť záujem, citový vzťah k telesnej výchove, efektívne participovať na výchove k humanizmu, tolerantnosti, znášanlivosti, estetickému cíteniu, k zodpovednosti za konanie vo vzťahu k spolužiakom. Naši najmladší súťažili v pohybových aktivitách. Cieľom bolo vytvoriť spolupatričnosť, uplatnenie osvojených zručností, priniesť pohodu, radosť z pohybu.

Starší žiaci súťažili v športových hrách. Chlapci si zahrali futbal, florbal a dievčatá si zahrali vybíjanú, zacvičili aerobik.

Rovesnícke vzdelávanie

Dňa 7.11.2014 sme už po druhý krát na našej škole zrealizovali zaujímavé rovesnícke vzdelávanie pre deti z MŠ a našich prváčikov za pomoci nášho náučného chodníka.  Témou rovesníckeho vzdelávania bola príroda okolo nás. Žiaci, ktorí sú v kolégiu zelenej školy si pripravili pre škôlkarov a prváčikov rôzne aktivity, ktoré boli zamerané na triedenie odpadu, spoznávanie rastlín  a živočíchov. Bolo to zábavné učenie a veríme, že aj pre žiakov iná vyučovacia hodina, z ktorej si odniesli vedomosti o odpade.  Zážitok z takého to učenia mali nielen  žiaci  prvého  ročníka, ale aj žiaci z kolégia zelenej školy. Všetci žiaci zvládli 7 stanovíšť  a za správne vyriešené úlohy dostali rôzne pečiatky. Domov odchádzali s presvedčením, že aj oni môžu aktívne  chrániť životné prostredie. 

Vlakom do múzeí galérií

Dňa 22.10.2014 navštívilo 31 žiakov 5.B a 6.A Technické múzeum 
v Košiciach v rámci projektu Vlakom do múzeí a galérií, kde si prezreli expozíciu pod názvom Sieň elektrických výbojov.

Zdravá výživa

Dňa 17. októbra žiaci zo Zelenej školy pripravili ochutnávku nátierok, ovocia a zeleniny pre všetkých žiakov našej školy v rámci Svetového dňa výživy. Akcia mala veľký úspech aj na prvom, aj  na druhom stupni našej školy. V tento deň sa naša škola premenila na reštauráciu zdravých jedál. Cez prvú hodinu boli všetci žiaci netrpezliví, lebo sa už dobroty pripravovali. Celé vyučovanie sa nieslo týmto dňom. Takýmito dňami sa snažíme žiakom pripomínať, že zdravie je pre každého človeka  to najdôležitejšie.

Letecké múzeum v Košiciach

Dňa 14.októbra sa žiaci 9. ročníkov zúčastnili s p.zástupkyňou Krokavaiovou a s p.uč.Chanasovou programu Vlakom do múzeí a galérií-jeseň 2014. Jednodňový výlet do Múzea letectva v Košiciach (tam a späť) bol spojený so skvelou ponukou zlacnenia dopravy.

Zelená škola

Dňa 9. októbra 2014 sa v Bratislavskom mestskom divadle P.O.Hviezdoslava uskutočnila Slávnostná certifikácia programu Zelená škola, ktorej sa zúčastnili p.uč. Chanasová, p.uč. Gyömbérová, žiaci Dominik Leskoviansky, Karin Kirschnerová a žiaci deviateho ročníka. Hlavným cielom tochto podujatia bolo prevzatie certifikátu valajky Zelenej školy, ktorú sme získali za usilovnú prácu počas dvoch školských rokov.

Jeseň na našej škole

Začiatkom októbra vytvorili žiaci druhého stupňa v rámci predmetu SVET PRÁCE výstavku s názvom Plody jesene. Na výstavku prispeli plodmi zo svojich záhrad všetci žiaci našej školy.

Detská dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2014“

Dňa 8. oktôbra 2014 sa žiaci prvého stupňa našej školy zúčastnili dopravnej súťaže
„Na bicykli bezpečne 2014“. 
Jazda zručnosti v simulovanej cestnej premávke dala zabrať všetkým súťažiacim.
Svoju zručnosť museli dokázať hlavne v praktickej časti, kde na nich čakali nástrahy v podobe jazdy na bicykli cez rôzne umelo vytvorené prekážky. Samozrejme, za každú nesplnenú úlohu či zhodenú prekážku inkasovali trestné body. Každý súťažiaci bol odmenený sladkou odmenou. 
Veríme, že dopravná výchova prispieva k znižovaniu nehodovosti detí a pomáha im osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách. 

Divadlo ACTORES

Dňa 8.10.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia "Ako Ondro peklo prekabátil" v podaní divadla ACTORES. Rozprávka na ľudovú nôtu, okorenená vtipom, humorom a pesničkami.Dobro jednoznačne víťazí nad zlom, nebo nad peklom, láska nad peniazmi a nadôvažok príbeh rozpráva o tom, že komu sa nelení, tomu sa zelení či bez práce nie sú koláče. Divadelné predstavenie očarilo žiakov prvého aj druhého stupňa. Pobavili ich aj vtipné dialôgy lucifera aj čertice. 

Október

Dňa 10.10.2014  v čase výučby pripravujeme  pre žiakov  
I. stupňa  didaktické hry a zimné účelové cvičenie pre žiakov 
II. stupňa. 

 

JÚN

 

2.6.2014

Deň detí

V tento deň nás navštívilo Múzeum na kolesách z Prešova, ktoré deti oboznámilo s históriou 2.svetovej vojny.

MÁJ

Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Plešivci.

Vyberove_konanie.docx

---------------------------------------

23.5.2014

Deň športu

V piatok sme využili pekné počasie a venovali sme sa celé dopoludnie rôznym športovým aktivitám.

-------------------------------------

 

13.5.2014

Deň matiek

Žiaci prvého stupňa si pripravili pestrý kultúrny program, ktorým pozdravili svoje mamičky, babičky aj ostatných hostí z príležitosti Dňa matiek.

 

---------------------------------------

7.5.2014

Návšteva Goetheho inštitútu

Dvadsaťštyri žiakov 8. a 9. ročníka navštívilo Goetheho inštitút v Košiciach, kde si prezreli výstavu venovanú  100. výročiu založenia nemeckého vydavateľstva Insel. Výstava bola spojená s premietaním filmu o Nemecku (Nemecko v minulosti a dnes).

---------------------------------------

2.5. a 9.5.2014

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Gemerská 1 v Plešivci, v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) poskytuje žiakom riaditeľské voľno na dni 2.5.2014 a 9.5.2014 z dôvodu konania metodických dní.

 

---------------------------------------

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

Fotogaléria