Interné nariadenia

 

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Plešivec


o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole


Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Plešivci podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov apodľa ustanovení zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon),
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN).


Čl. l.
Účel a premet


Toto VZN ustanovuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 


Čl. II.
Povinná školská dochádzka


Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni,
keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

 


Čl. III.
1. Termín zápisu

Obec Plešivec v súlade s ustanovením § 20 školského zákona ukladá riaditeľom
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, vykonať zápis detí ktoré majú
začať plniť povinnú školskú dochádzku (ďalej len zápis) v termíne od 15. januára do
15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť
povinnú školskú dochádzku.
2. Zverejnenie zápisu
Miesto a čas zápisu oznámia jednotlivé základné školy pri zverejnení zápisu.
3. Zverejnenie zápisu
Obec Plešivec v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona ukladá
riaditeľom základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, zverejniť v dobe od
15. decembra do 15. januára, presné miesto a čas zápisu k nasledujúcemu školskému
roku po dohode so zriaďovateľom takto:
• na vývesných miestach jednotlivých základných škôl
• na internetovej stránke obce Plešivec
• na vývesných miestach jednotlivých materských škôl
4. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
1. Základná škola, Gemerská 1, 049 11 Plešivec
2. Základná škola s vyučovacím jazykom mad'arským, Čsl. armády 31,049 11
Plešivec
5. Vyžadované osobné údaje
Základná škola pri zápise žiaka vyžaduje tieto osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,
štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 


Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

Všeobecné záväzné nariadenie obce Plešivec o mieste a fase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole prerokované a schválené na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Plešivci dňa 13.1.2011 uznesením č. 02-13-01l0Z-2011,
s uplatnením § 6 bod 8 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.

 


V Plešivci, dňa 13.1.2011

Gabriel Gergely
starosta obce

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

Fotogaléria