Verejné obstarávanie 2017

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Základná škola

Sídlo: Gemerská 1, 049 11  Plešivec

Štatutárny zástupca: PaedDr. Jozef Mikuš

Základná škola je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočňovanie stavebných prác a poskytovanie služieb sa realizuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internou Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

IČO: 35543698

DIČ: 2021644405

Bankové spojenie: SLSP,a.s., č.účtu: SK59 0900 0000 0005 1214 1384

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: PaedDr. Jozef Mikuš

Kontakt:

tel.č.: 058/7921381

e-mail: skola@zsplesivec.edu.sk

internetová adresa: zsplesivec.edupage.org

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

Fotogaléria