Navigácia

Sobota 21. 4. 2018

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

Novinky

Matematická súťaž

Dňa 23. marca 2018 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž, do ktorej sa zapojilo:

38 žiakov I. stupňa

37 žiakov II. stupňa

Najúspešnejší žiaci:

I. stupeň

Kováčová Dominika 91,7%-1. ročník

Šimon Simon 83,3%-4. ročník

Bardounová Nina 75%-1. ročník

Bence Adam 75%-1. ročník

Farkas Denis 75%-1. ročník

II. stupeň

Šilling Patrik 87,5%-6. ročník

Repková Silvia 83,3%-5.ročník

Fabián Denis 79,2%-7. ročník

Roháček Miloš 79,2%-5. ročník

Šimonová Gabriela 70,8%-9. ročník

Najúspešnejším blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť

 

Týždeň športu

21. 3. 2018 si žiaci ročníkov 1.- 4. rôznymi športovými aktivitami pripomenuli Týždeň športu na našej škole. S obrovským športovým nasadením medzi sebou súťažili, ale aj spoločne tancovali a hlavne si uvedomili, že iba v zdravom tele môže byť zdravý duch.

 

Veľkonočné prázdniny

od 29. marca do 3.apríla 2018.  Vyučovanie sa začne 4. apríla 2018.

 

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 20.3.2018 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Najúspešnejší žiaci postúpili do okresného kola, ktoré sa koná 26.3.2018 v Rožňave.

Umiestnenie :

I.kategória

1.miesto Ramona Uhrinová v prednese poézie

2.miesto Petra D. Filipová v prednese poézie

3. miesto Nina Horváthová v prednese poézie

I.kategória

1.miesto Karmen Kocsárdyová v prednese prózy

2.miesto Karin Skokanová v prednese prózy

3. miesto Katalin Ondrejšíková v prednese prózy

II.kategória

1.miesto Gina Kocsárdyová v prednese prózy

1.miesto Róbert Derján v prednese poézie

2.miesto Antónia Örvösová v prednese poézie

III.kategória

1.miesto Monika Mikušová v prednese prózy

2.miesto Lea Machová v prednese prózy

3.miesto Janka Horváthová v prednese prózy

1.miesto Gabriela Šimonová v prednese poézie

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

     T9-2018  

21. marec 2018  

Testované predmety:

                    matematika    

                    slovenský jazyk a literatúra

http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9#1237 

Cena snehuliaka v ski centrum Gugel Mlynky

Dňa 24.01.2018 sa žiaci ZŠ Plešivec zúčastnili súťaže o cenu snehuliaka v ski centrum Gugel Mlynky.

Dňa 7.12.2017 poctila našu školu vzácna návšteva. Pán László Kardoš, jeden zo spoluautorov knihy "Plešivec...potulky dejinami Plešivca..." porozprával žiakom 9.ročníka o tom, ako sa žilo v Plešivci a na Gemeri na prelome 19. a 20. storočia. Veľkú časť svojej prednášky, doplnenej množstvom dobových fotografií, venoval obdobiu medzi dvoma svetovými vojnami. Žiaci sa dozvedeli nové, často nečakané a objavné súvislosti o svojej rodnej obci a o ľuďoch, svojich predkoch, ktorí v nej žili.

Rovesnícke vzdelávanie

Dňa 7.11.2014 sme už po druhý krát na našej škole zrealizovali zaujímavé rovesnícke vzdelávanie pre deti z MŠ a našich prváčikov za pomoci nášho náučného chodníka.  Témou rovesníckeho vzdelávania bola príroda okolo nás. Žiaci, ktorí sú v kolégiu zelenej školy si pripravili pre škôlkarov a prváčikov rôzne aktivity, ktoré boli zamerané na triedenie odpadu, spoznávanie rastlín  a živočíchov. Bolo to zábavné učenie a veríme, že aj pre žiakov iná vyučovacia hodina, z ktorej si odniesli vedomosti o odpade.  Zážitok z takého to učenia mali nielen  žiaci  prvého  ročníka, ale aj žiaci z kolégia zelenej školy. Všetci žiaci zvládli 7 stanovíšť  a za správne vyriešené úlohy dostali rôzne pečiatky. Domov odchádzali s presvedčením, že aj oni môžu aktívne  chrániť životné prostredie. 

Týždeň boja proti drogám 18.-20.11.2014

Týždeň boja proti drogám 18.-20.11.2014. Aj naša škola sa v rámci Projektu Primárnej prevencie drogových závislostí zapojila do toho projektu . Projekt bol realizovaný  formou športových dní, ktoré sa uskutočnili pre žiakov 1. – 4. ročníka a pre žiakov 5. – 9. ročníka. Bojovať proti drogám nie je zbytočná činnosť. Ak by sme sa tejto problematike nevenovali, počet neštastí, ktoré spôsobili drogy priamo, alebo nepriamo by bol oveľa väčší. Každý mladý človek si musí uvedomiť, že drogy nie sú prostriedkom na vyriešenie problémov a preto sa musia naučiť im čeliť. Mladí ľudia sa musia naučiť žiť vo svete drog tak, aby nepodľahli ich tlaku a aby sa naučili samostatnému protidrogovému správaniu. Naša škola sa preto zapojila v týždni boja proti dorgám tým, že sme si uskutočnili športové popoludnia, kde proti drogám bojujeme športom. Cieľom je pozitívne ovplyvniť telesný vývoj a zvýšiť úroveň základných pohybových schopností, individuálnej výkonnosti, telesnej zdatnosti, a tým upevniť fyzické a duševné zdravie žiakov, vzbudiť a upevniť záujem, citový vzťah k telesnej výchove, efektívne participovať na výchove k humanizmu, tolerantnosti, znášanlivosti, estetickému cíteniu, k zodpovednosti za konanie vo vzťahu k spolužiakom. Naši najmladší súťažili v pohybových aktivitách. Cieľom bolo vytvoriť spolupatričnosť, uplatnenie osvojených zručností, priniesť pohodu, radosť z pohybu.

Starší žiaci súťažili v športových hrách. Chlapci si zahrali futbal, florbal a dievčatá si zahrali vybíjanú, zacvičili aerobik.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

Fotogaléria